phone +420 597 324 303 e-mail info@avmvision.eu
 

Bezdozvukové komory

Konfigurátor akustických komor zde...

Referenční dodávky akustických komor zde...

Kvalitu životního prostředí, je v dnešní době možno posuzovat nejrůznějšími způsoby. Za zcela běžné již považujeme sledování místních limitů škodlivin v ovzduší, hustotu silničního provozu, kvalitu ozónové vrstvy a spoustu dalších aspektů, které ať už přímo, nebo nepřímo ovlivňují přirozené životní prostředí pro lidský život. Jedním z mnoha negativních projevů lidské činnosti, byť často poněkud opomíjeným, je bezpochyby hluk, který vzniká v důsledku lidské činnosti. Není sice možné prokázat, že hluk dokáže ovlivnit například délku lidského života, je však zcela zřejmé, že zásadním způsobem ovlivňuje jak psychickou pohodu člověka, tak životnost poměrně složitého lidského sluchového ústrojí. Proto není divu, že v moderní technické praxi se věnuje hlukové problematice stále více pozornosti a spousta řešených úloh má akustickou optimalizaci na jednom z prvních míst v žebříčku priorit.

Tato zjištění vedou zejména v posledních letech k neustálému zpřísňování hlukových limitů pro stroje a zařízení, stále četnějšímu hlukovému testování vzorků sériové produkce a v neposlední řadě vzniku nových stále propracovanějších metod pro měření hluku. Všechny tyto úlohy však mají jeden společný základ. Nikdy je nelze dostatečně spolehlivě provést bez vhodného akustického prostředí pro jejich realizaci. Drtivá většina norem pro hlukové zkoušky vyžaduje pro měření tzv. volné akustické pole (akustické pole bez odrazů), nebo volné akustické pole nad odrazivou rovinou. Zařízení, keteré takovéto akustické prostředí v laboratorních podmínkách nabízí, je známé pod všeobecně rozšířenými názvy - bezdozvuková, či polobezdozvuková komora, akustické komora, anechoická komora, nekdy též tichá, nebo mrtvá komora. Korektní název zařízení tohoto typu dle platné legislativy je - Bezodrazová nebo polobezodrazová místnost pro akustická měření.

Velmi zjednodušeně lze říci, že se jedná o speciální místnost, u níž jsou zdi a strop v případě polobezodrazové a  vše včetně podlahy u bezodrazové místnosti, osazeny obkladem z absorpčního materiálu. Absorpční obklad zajišťuje disipaci (pohlcení) převážné části energie dopadajicího přímého akustického vlnění přicházejicího od zdroje hluku. Obklad tak velmi efektivně eliminuje odrazy akustického signálu, ke kterým by v běžné neošetřené místnosti opakovaně docházelo a odražený signál by nevyhnutelně významně ovlivnil probíhajicí měření. Druhou velmi specifickou vlastností bezodrazové místnosti je nezvykle nízká hladina "hluku pozadí" uvnitř místnosti v případě že v ní není aktivní žádný zdroj hluku. Tato vlastnost je rovněž velmi důležitá, zejména v případě, kdy bude akustická komora sloužit k měření na zdrojích které generují nízké hladiny hluku. Zkrátka nelze měřit zdroj hluku tam kde jej v hluku pozadí není možné dostatečně rozlišit. Dosažitelnost nízké úrovně hluku pozadí však není jak je často mylně předpokládáno věcí použitého absorpčního obkladu, ale je dána kombinací vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavební konstrukce pláště místnosti. Akustickou komoru tedy netvoří pouze akustický obklad, ale stejnou mírou i to co je skryto pod ním.

Na vývoj, projekci, dodávku a provoz bezodrazových a polobezodrazových místností se již řadu let soustředíme, viz. reference. Máme za sebou celou řadu úspěšných realizací a v oblasti bezdozvukových komor poskytujeme komplexní služby. Obvyklý průběh dodávky Bezodrazové místnosti má následujicí průběh:

1) Získání detailní specifikace, soubor požadavků a přání zadavatele, získání informací o měřícím řetězci. 2) Konzultace na místě, zaměření prostor pro umístění, řešení logistiky. 3) Vypracování 3D návrhu řešení s popisem konstrukce a funkce, parametrizace očekávaných vlastností – prezentace zadavateli. 4) Úprava 3D návrhu dle požadavků zadavatele. 5) Schválení technického řešení zadavatelem. 6) Výroba prvků akustické komory. 7) Montáž komory. 8) Měření pro ověření v lastností, certifikace. 9) Předání zadavateli, školení, poradenství, záruční servis.

Bezodrazová místnost nalezne své uplatnění všude tam kde je požadováno měření dle mezinárodních norem ISO 3745, ISO 3744, ISO 9616-1, ISO 9616-2, ISO 9616-3.

Realizace může mít nejrůznější podobu a rozsah, od pouhého vystrojení stávajicích prostor absorpčním obkladem, přes realizaci stavební úprav s následnou dodávkou technologie akustické komory až po kopletní výstavbu vnějšího pláště akustické komory její vystrojení obkladem.

Máte-li zájem o zpracování nezávazné nabídky, nebo konzultaci k Vašemu záměru, využijte náš konfigurátor, který Vás provede návrhem akustické komory nebo nás kontaktujte.

  Vaše jméno

  Tel. kontakt

  Váš email

  Předmět

  Specifikace poptávky


  Příloha (max.10MB)