phone +420 597 324 303 e-mail info@avmvision.eu

Ing. Petr Zamarský

ffffffHead of Department
ffffffdemand and trade
phone-call_318-62608 +420 597 324 303; +420 732 833 492
zavinac petr.zamarsky@vsb.cz

Ing. Michal Weisz, Ph.D. 

ffffffTechnical Department
ffffffacoustics, vibration, construction, technical support
phone-call_318-62608 +420 597 324 312
zavinac michal.weisz@vsb.cz

Ing. Petr Wilhelm

ffffffTesting
ffffffmeasurement, own test, SW a HW 
phone-call_318-62608 +420 597 324 371
zavinac petr.wilhelm@vsb.cz

Ing. Martin Nevřela

ffffffRealization
ffffffprojekt realization, construction and coordination
phone-call_318-62608 +420 597 324 312; +420 777 616 409
zavinac martin.nevrela@vsb.cz

Ing. Jiří Koktan

ffffffstructural engineer, construction designer
ffffffstructural mechanics, FEM calculations
phone-call_318-62608 +420 597 324 312
zavinac jiri.koktan.st@vsb.cz

Ing. Jan Szweda, Ph.D. 

ffffffDesigner MKP
ffffffsolver, construction 
phone-call_318-62608 +420 597 324 312
zavinac jan.szweda@vsb.cz